Subsidie-aanvragen

Kasteel Heeze

De Rijksoverheid heeft voor monumentale gebouwen waaronder kerken, kastelen maar ook sluizen en bruggen, een subsidieregeling voor onderhoud. Dit is de BRIM, Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van het Rijksmonument. De subsidieaanvraag kan gedaan worden over een periode van 6 jaar. Bij het indienden van een aanvraag moeten diverse stukken worden ingeleverd zoals een bouwkundig inspectierapport, tekeningen en foto’s van het monument, een meerjarenbegroting en een bestek of werkomschrijving.

Als bij u onvoldoende kennis aanwezig is om de BRIM-aanvraag op te kunnen stellen, kunt u de verzorging van de aanvraag aan ons uitbesteden. Dit jaar hebben we weer voor meer dan 6 opdrachtgevers de aanvraag verzorgd. Ook verzorgen wij subsidie-aanvragen bij provinciale overheden.